El nou informe de GAIA sobre el tractament de la Unió Europea en matèria de residus i la política climàtica, revela seriosos errors en els projectes de Residus Sòlids Urbans (RSU). La majoria d'aquests projectes donen suport a la tecnologia d'incineració per cremar els residus i fomentar els sistemes de gas metà en els abocadors que, en definitiva, incrementen els gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i desplacen els mitjans de subsistència les comunitats de treballadors locals, entre altres problemes. Mitjançant la compra de crèdits de carboni del MDN d'aquests projectes, la UE està contradient les seves pròpies polítiques sobre la gestió de residus, que dóna prioritat el reciclatge, control de la contaminació i el desviament de residus als abocadors. L'informe advoca per una prohibició de la UE en matèria de crèdits de carboni del MDN en el Sistema Europeu de Comerç d'Emissions (EU ETS).
Més informació