Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

A més, els Estats membres estan cridats a fer un ampli ús d'instruments econòmics, com els impostos o gravàmens per abocaments de residus i la incineració, i el pagament per generació.

Per a Rezero i com a membre de Zero Waste Europe, creiem que l'ús instruments fiscals que incentivin la prevenció de residus i la recuperació correcta i de qualitat dels fraccions són molt bones notícies.

El text aprovat en la Comissió de Medi Ambient d'avui -si finalment s'aprova- posarà de relevància la necessitat de posar un objectiu de prevenció de residus a tota la UE en kg per càpita, juntament amb la nova legislació i els objectius de residus de la construcció, comercials i industrials.

El text també remarca la importància dels règims de responsabilitat ampliada del productor per posar en pràctica el disseny ecològic i reduir la generació de residus.

Tot i que el paper de la prevenció de residus ha estat també notablement millorat en tres objectius (reducció del malbaratament d'aliments al 50%, reducció de les deixalles marins al 30% i un desacoblament de la generació de residus amb el creixement econòmic), creiem que, per a tenir mesures veritablement vinculants, es necessiten objectius de reducció de residus.

De totes maneres, felicitem el conjunt d'eurodiputats i ponents que poden fer possible una mica més d'ambició en l'àmbit dels residus.