Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

L’investigació mostra que l'exposició a concentracions de rellevància ambiental de partícules de poliestirè microplàstic (90 micròmetres) inhibeix l'eclosió, disminueix les taxes de creixement, altera les preferències en l'alimentació i canvia comportaments innats les larves de la perca europea (Perca fluviatilis). D'altra banda, els individus exposats a microplàstics no responen als senyals d'amenaça olfactius, cosa que augmenta en gran mesura les taxes de mortalitat induïda per depredadors. Els resultats demostren que les partícules microplàstiques operen tant química com físicament en el rendiment de les larves de peixos i el desenvolupament.

Més informació: http://www.sciencemag.org/news/2017/03/groundbreaking-study-dangers-microplastics-may-be-unraveling