Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

L’Ajuntament de Barcelona inicia doncs una nova política local de consum que configura un relat coherent i integrador amb altres àmbits d’actuació com l’habitatge, l’energia (pobresa energètica), el turisme, o les finances (banca ètica), i de l’altra, la incorporació d’una nova línia d’actuació, l’impuls d’un nou model de consum, l’anomenat consum responsable.

L’extensió de les pràctiques de consum responsable entre les persones i les organitzacions, així com la seva conversió primer en hàbits concrets i després en estils generals de vida, esdevenen clau per assolir la justícia social i la sostenibilitat.

A diferència del model de consum tradicional, el consum responsable té en compte les repercussions col·lectives i integrals, indirectes i en el mitjà i llarg termini del nostre consum.

D’una manera molt sintètica, podem definir el consum responsable com la satisfacció de les necessitats i aspiracions legítimes de les persones consumidores mitjançant, quan calgui, la tria conscient de productes, serveis i canals de comercialització que respectin les condicions laborals de les persones productores, els drets de les persones consumidores i el medi ambient.

Les accions que preveu l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable (EICR) estan orientades per aconseguir 5 objectius estratègics, els quals s’engloben dins de 7 àmbits d’actuació diferents.

Els objectius que persegueix l’Estratègia d’Impuls són els següents:

  1. Estendre la cultura del consum responsable: Difusió de valors, criteris i idees pràctiques entre la ciutadania, empreses i la mateixa administració per tal d’aconseguir un canvi d’hàbits i afa- vorir noves formes de consum responsable a la ciutat.
  2. Disposar per fer-ho de les regulacions adients: Revisió i actualització de la normativa actual per tal d’incloure clàusules i criteris socials, ambientals i de bon govern que afavoreixin el consum responsable. A més, s’impulsarà d’altres administracions a seguir la mateixa línia de treball i s’establiran mecanismes que vetllin pel correcte compliment de la normativa existent.
  3. Impulsar el consum responsable en les actuacions de l’Ajuntament: Pràctica del consum responsable per part de l’Ajuntament com a consumidor que és i impuls a la contractació i la compra pública responsables.
  4. Impulsar el comerç i l’empresa locals promovent el seu vincle amb el consum responsable: Promoció del comerç local i del consum de pro- ductes de proximitat posant èmfasi en els seus valors en termes de cohesió social i gestió ambiental.
  5. Impulsar l’economia social i solidària reforçant el seu vincle amb el consum responsable: Reforçar el compromís de les empreses i enti- tats d’economia social i solidària amb el consum responsable i promoure la creació de noves ini- ciatives d’economia social i solidària en consum responsable. L’enfocament dominant de política pública en consum responsable fins ara ha apos- tat sobretot per la conscienciació, l’educació i la informació (etiquetatge, segells de qualitat...), S’ha centrat a vetllar pels drets de les persones consumidores —un paper important que s’ha de mantenir i, fins i tot, reforçar— i ha sectorialitzat les polítiques de consum associades al medi am- bient i a la sostenibilitat.