La demanda Europea de plàstics és de 49 milions de tones/any i d'aquests el 40% s'utilitza per l'envasat, un envasat que és majoritàriament d'usar i llençar i que actualment no es recicla.

A nivell de la UE es calcula que cada persona genera 30Kg d'envasos de plàstic i d'aquests els 60% van a parar als abocadors, incineradores o abandonats als nostres rius, mars i muntanyes. Per tant, no es reciclen!

És evident que menys del 30% d'aquests envasos es recull selectivament pel seu reciclatge i dels que es reciclen la major part s'exporta fora d'Europa o s'utilitza per aplicacions de molt poc valor. El "bottle to bottle" aquí no existeix perquè el sistema actual de recollida ho impossibilita. Això canviaria radicalment amb la implantació de sistemes de retorn d'envasos.

La majoria dels envasos alimentaris romanen en contradicció amb el propi concepte d'economia circular: la majoria d'envasos de plàstic només s'utiltiza una vegada, amb un 95% de pèrdua del seu valor després d'aquest primer ús (costos anuals de bilions d'euros).

Cada vegada més evidencia que l'ús de envasos de plàstics amb els aliments poden representar un risc de salut per als consumidors degut a a la migració química d'alguns dels seus components (tals com disruptors endocrins). Cal, per tant, una major coneixement de quins són aquests riscos i legislar de forma efectiva en conseqüència.

Aquesta setmana està prevista l'aprovació definitiva del Paquet d'Economia Circular de la Unió Europea que es basa en la reforma de quatre directives:

 1. Directiva marc sobre residus (que es considera el centre del paquet).
 2. Directiva sobre envasos.
 3. Directiva sobre abocadors.
 4. Directiva sobre piles i bateries.

A més a més, s'està treballant en altres informes vinculants a l'Estratègia d'Economia Circular:

 • L'Estratègia dels plàstics (aprovada ara al 2018)
 • La lluita contra l'obsolescència programada
 • La revisió de la Directiva d’ús de productes fertilitzants en l’agricultura,
 • La directiva d’eficiència energètica en edificis
 • La revisió de la directiva d’ecodisseny
 • La revisió de la directiva d’aigua de boca, i
 • La directiva de recuperació d’aigües

Els principals objectius establerts al paquet d'economia circular:

 1. Objectiu de reciclatge del 65% pels residus municipals pel 2030
 2. Objectiu de reciclatge del 75% dels envasos pel 2030
 3. Reducció de l'abocament fins a un màxim del 10% pels residus municipals pel 2030
 4. Prohibició d'abocament dels residus recollits separadament
 5. Harmonització de la metodologia pel càlcul de les taxes de reciclatge
 6. Mesures de promoció de la reutilització i estimulació de la simbiosi industrial (Objectiu del 5% de preparació per a la reutilització)
 7. Obligatorietat de la recollida separada de la orgànica pel 2023
 8. Obligatorietat de la recollida separada de tèxtils i perillosos pel 2025
 9. Requisits mínims aplicables als règims de responsabilitat del productor, el qual quan estigui sota aquests règims serà responsable de la recollida, classificació i tractament dels productes utilitzats per al seu reciclat

Aspectes destacables de l'Estratègia dels Plàstics:

 • Treballa per desenvolupar normes armonitzades sobre definició i etiquetatge de plàstics compostables i biodegradables: dur a terme una avaluació del cicle de vida per identificar les condicions i els criteris en què el seu ús és beneficiós.
 • Inicia el procés per restringir l'ús d'oxo-plàstics a través de la normativa REACH -Registre (R), Avaluació (E), Autorització (A), de substàncies Químiques (CH).
 • Inicia el procés per restringir l'addició intencionada de microplàstics als productes mitjançant la normativa REACH.
 • Examen d'opcions polítiques per reduir l'alliberament involuntari de microplàstics de pneumàtics, tèxtils i pintures.
 • Examen d'opcions per a accions específiques per reduir la contaminació plàstica a la Mediterrània, en suport de la implementació de la Convenció de Barcelona.
 • Cooperació sobre prevenció de residus plàstics a les principals conques del món.
 • Introdueix esquemes Responsabilitat Ampliada del Productor ben dissenyats i / o sistemes de dipòsit, en consulta amb els sectors pertinents
 • Llança una consulta pública, per determinar l'abast d'una iniciativa legislativa sobre plàstics d'un sol ús.
 • Cartografia avançades de les escombraries marines, inclosos els microplàstics, sobre la base dels mètodes harmonitzats de la UE

 

Propostes de Rezero

 1. Desenvolupar una visió global sobre el paper dels envasos en el sistema alimentari: Necessitem anàlisis complets (ACVS) i integrar amb transparència el coneixement sobre el littering i l'impacte sobre la salut de les migracions químiques del plàstic.
 2. Revisar la legislación:
 • Definició clara de què es sobreenvasat i legislar en conseqüència.
 • Establir objectius de reduccció del sobreenvasat i l'envas d'un sol ús
 • Objectius d'increment dels envasos reuilitzables
 • Criteris d'ecodisseny i etiquetatge
 • Gravamen sobre els materials en funció del seu impacte ambiental: establiment d'una taxa sobre els materials d'envasat que incorporés altres aspectes com la petjada de carboni, la susceptibilitat a ser abandonats, l'envàs superflu..., més enllà del cost de gestió a través dels SIG.

 

Vegeu les iniciatives espanyoles de reducció de envasos i plastics (enllaç en construcció).