El director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, ha presentat, aquest divendres, el Pla, acompanyat de la directora de Rezero, Rosa Garcia. Sansó ha destacat que “aquest Pla suposa una passa més cap al canvi de model en la gestió dels residus, objectiu cabdal d’aquesta legislatura, i que cristal·litzarà, presumiblement, dimarts vinent amb l’aprovació al Parlament de la primera Llei de residus i sòls contaminats en la història de la Comunitat”.

Amb relació als objectius, el Pla planteja diversos escenaris fins al 2025. En el més optimista, s’estipula que les Illes Balears es podrien estalviar de generar 42.935 tones anuals, el triple que actualment. I és que, ara mateix, s’estima que l’ús d’envasos reutilitzables a l’arxipèlag evita la generació d’entre 11.042 i 14.779 tones. Amb tot, un escenari més realista, tenint en compte les limitacions existents i assumint uns objectius de reutilització del 70 % dels envasos en el canal HORECA i del 15 % per altres canals, preveu un estalvi de 25.427 a 34.033 tones de residus d’envasos.
Per tal de revertir la situació actual, el Pla proposa diverses actuacions en totes les línies de la cadena.

 • Producció i envasament: Es proposa crear una línia d’ajuts econòmics per donar suport als productors locals de begudes que ja envasen en format reutilitzable i establir un sistema de reutilització d’envasos estàndard per diverses categories de begudes (aigua, refrescos, cervesa...) per tots aquells productors que volguessin adherir-s’hi. L’Administració subvencionaria el banc d’envasos i els productors pagarien una quota d’ús.
 • Rentada: Es proposa l’habilitació d’una planta de rentada pública que doni servei tant al banc d’envasos estàndard com a altres envasadores que en vulguin.
 • Distribució: Es proposa la creació d’una distribuïdora de productes locals que competeixi amb les grans cadenes de distribució. S’encarregaria de la distribució i redistribució dels envasos fins a les instal·lacions de rentada i els productors, i facilitaria així la introducció d’aquests productes en el mercat balear.
 • Venda: Per tal d’incrementar l’oferta de begudes en envàs reutilitzable es proposa implementar un seguit d’incentius econòmics dirigits als comerços i canal HORECA, desenvolupar activitats educatives i de formació en aquests sectors i establir quotes mínimes en els plecs de condicions tècniques per activitats de restauració sotmesos a processos de concessió pública i en les licitacions per tots els espais i activitats públiques.
 • Consum: Per incrementar la demanda i garantir una devolució alta d’envasos, es proposa establir un seguit d’incentius econòmics dirigits als consumidors i crear una xarxa de punts de retorn per tot el territori.
 • Transversals:
  • Vertebrar un pacte per la reutilització d’envasos entre tots els actors que intervenen en la cadena de distribució de begudes per incrementar la quota de mercat dels envasos reutilitzables.
  • Per assegurar una bona acceptació i participació per part de tots els agents, caldrà desenvolupar una campanya de comunicació i sensibilització.
  • D’altra banda, es proposa impulsar una política en R+D+I per incrementar la informació disponible.

Tot i que hi ha obstacles importants de caràcter estructural que cal superar, l’estudi subratlla també que el territori balear té particularitats que poden afavorir la introducció d’un sistema potent de consum de begudes en envàs reutilitzable. En aquest sentit, la insularitat és un factor favorable, atès que garanteix que les distàncies a cobrir dins del circuit distribució-consum-reutilització seran curtes.

A més, el fort pes del turisme en l’economia també pot ser un punt a favor. El canal HORECA distribueix el 48 % dels 555,8 milions d’unitats d’envasos de begudes que es consumeixen anualment a les Illes Balears i és, justament, on el sistema d’envàs reutilitzable té més presència actualment. També és el que presenta més potencial d’acceptació per part del client, ja que molts dels turistes que rebem cada any ja estan acostumats a conviure amb sistemes de reutilització d’envasos als seus països d’origen.

Els municipis, responsables de gestió dels residus d’envasos, també es beneficiarien de l’èxit d’aquest sistema. La reducció en pes i volum dels residus implicaria una minva considerable del cost de la gestió d’aquests residus, tant en la fase de recollida com en la de tractament. La reutilització d’envasos també comporta beneficis per als comerciants perquè els ofereix més oportunitats de fidelitzar clients.

Finalment, l’estudi que acompanya aquest Pla d’impuls estima que les tasques i activitats necessàries per impulsar-lo podrien generar un centenar de llocs de feina, tant en la fase d’implementació com de funcionament.

Font: GOIB - Govern de les Illes Ballears. Nota en pdf