Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

 1. Visualitzar l’impacte de l’actual model de producció i consum amb accions de sensibilització, debat i reflexió.
 2. Teixir complicitats amb entitats ambientals, socials i econòmiques i institucions per treballar conjuntament a favor d’una llei pionera i valenta.
 3. Ser proactius en proposar mesures incloses a la Llei.

Considerem que la Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balear és un gran exercici de responsabilitat amb el territori i les generacions futures per part de tots els actors que hi han participat: entitats ecologistes, empresarials, Consells Insulars, el Govern i els grups parlamentaris. Així mateix, considerem que els beneficis d’aquesta llei transcendeixen les illes i que la seva estela servirà de guia per molts altres territoris. La Llei de residus donarà a tots els actors implicats dos anys per a adaptar-s’hi.

Com és sabut, Rezero vol contribuir a assolir una societat residu zero. Això implica un canvi profund del model productiu i de consum que difícilment es podrà assolir sense un nou marc normatiu transformador que posi l’èmfasi en la prevenció de residus i en la responsabilitat ampliada del productor tal i com estableix la llei Balear.

A continuació es recullen els 10 aspectes claus de la Llei que faciliten la transició cap a la societat residu zero:

Establiment d’objectius

  2021 2025 2026 2030
Reducció de residus 10%     20%
Preparació per la reutilització i reciclatge (paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus) 50%     65%
Reciclatge d’envasos no industrials       75%
Preparació per a la reutilització residus domèstics, comercials i industrials   3%   5%
Preparació per la reutilització i reciclatge residus no perillosos de la construcció i demolició 70%     80%
Preparació per a la reutilització vehicles fora d'ús, peces i components 10%   15% 20%
Reducció malbaratament alimentari respecte al 2020       50%
Residus en abocador       10%
Reutilització d’envasos d'aigua envasada en el canal HORECA       40%
Reutilització d’envasos de cervesa en el canal HORECA       80%
Reutilització d’envasos de begudes refrescants en el canal HORECA       70%
Reutilització d'envasos emprats en altres canals       15%

Prevenció de residus

Productes d’un sol ús

capsules

A partir de l’1 de gener de 2021 (comerç tradicional, electrònic i digital):

 1. Bosses de plàstic no lleugeres: obligatorietat de cobrament i prioritzar l’ús de polímers naturals.
 2. Bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús: prohibició. Només es permetran les compostables molt lleugeres, sempre que es destinin únicament a productes alimentaris.
 3. Plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d’un sol ús fets de plàstic: prohibides.
 4. Al sector HORECA per a consums al mateix local no es permet ús de productes alimentaris en monodosi (excepció oli) ni estris d’un sol ús a excepció de tovallons i estovalles de cel·lulosa.
 5. Canyetes de begudes, els bastonets per a les orelles i els bastonets per a caramels: només estan permeses les compostables.
 6. Les càpsules d’un sol ús de cafè, infusions, brous i altres utilitzades en cafeteres: fabricades amb materials compostables o bé fàcilment reciclables, orgànicament o mecànicament.
 7. Els fabricants, importadors o distribuïdors que optin pel seu reciclatge hauran d'organitzar un/uns sistema de responsabilitat ampliada del productor (autoritzat i registrat pel Govern) que garanteixi i acrediti davant el Govern el reciclatge correcte dels productes i el compliment dels objectius d’aquesta llei.
 8. Tovalloletes humides: prohibició eliminació pel clavegueram i obligatorietat d’informació als envasos i punt de venda per evitar els problemes de gestió d’aquests productes per part dels consumidors.
 9. Prohibició de la distribució i venda de:
  1. Productes que contenguin microplàstics i nanoplàstics
  2. Les versions no reutilitzables i no recarregables de cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora.
  3. Els models d’encenedors que no garanteixin al menys 3.000 enceses efectives.
  4. Les versions no recarregables de maquinetes d’afaitar. Les maquinetes recarregables, a més,hauran de ser fabricades amb materials reciclables. Excepció: maquinetes per us sociosanitari. (A partir de 1 de gener de 2025). Els fabricants, importadors o distribuïdors que optin pel seu reciclatge hauran d'organitzar un/uns sistema de responsabilitat ampliada del productor que garanteixi i acrediti davant el Govern el reciclatge correcte dels productes i el compliment dels objectius.
  5. Aprovació d’un reglament per a la prevenció dels residus generats en esdeveniments públics.

Envasos:

gerra agua

 1. Prohibició de venda de begudes en envasos d’un sol ús en edificis i instal·lacions de les administracions amb excepció de centres sanitaris i educatius. S’hauran d’instal·lar i mantenir operatives fonts d’aigua potable també es podrà subministrar aigua en envasos reutilitzables. Els gots hauran de ser reutilitzables o compostables.
 2. En els esdeveniments públics i esportius, que tenguin el suport de les administracions públiques:
  1. S’han d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de gots d’un sol ús.
  2. S’ha de garantir l’accés a aigua no envasada o en botelles reutilitzables.
  3. S’ha d’implantar un sistema de dipòsit per evitar l’abandonament d’envasos i tassons o la seva gestió incorrecta.
 3. Obligatorietat dels establiments d’hoteleria i restauració a oferir sempre als clients la possibilitat de consumir aigua no envasada apta per al consum humà, de manera gratuïta i complementària.
 4. Paquets de llaunes o botelles de begudes: prohibició anelles de plàstic ni altres envasos col·lectius secundaris, en tot cas hauran de ser de material biodegradable.

Productes de neteja perillosos:

Obligatori l’ús de productes de neteja naturals i/o ecològics amb certificació a totes les contractes i compres públiques.

Malbaratament alimentari

malbaratament

 1. Elaboració d’una diagnosi sobre el malbaratament alimentari (base estadística 2020) i elaboració d’una estratègia de reducció del malbaratament per a l’any 2030 i posterior desplegament normatiu de les mesures per la seva reducció.
 2. Obligatorietat establiments d’hoteleria i restauració (excepció bufets o menús col·lectius) de facilitar als clients que ho sol·licitin les restes de menjar en envasos compostables.

Responsabilitat Ampliada del Productors

 reutilitzacio

 1. Els sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SIGS o SCRAPs) hab de subministrar les dades individualitzades dels productes, o envasos, posats en el mercat de les Illes Balears pels productors als quals representin, de manera desagregada dels totals nacionals.
 2. El Govern de les Illes Balears podrà establir l’obligatorietat d’altres sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor o de dipòsit, devolució i retorn per a residus perillosos o no perillosos.
 3. El sistema de dipòsit, devolució i retorn afectarà els envasos que delimiti el Govern de les Illes Balears, amb independència que es comercialitzin en la indústria, comerç, administració, sector serveis o en qualsevol altre lloc o via.

Sistemes de responsabilitat ampliada del productor per a residus d’envasos

Els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de residus d’envasos (SIGS o SCRAPs) han de compensar les administracions per la totalitat dels costos del cicle de gestió de tots els residus d’envasos destinats a valorització, inclosa la part proporcional pels residus d’envasos recollits no selectivament i dels procedents de la neteja viària i d’altres espais com les platges.

Atesa la potestat prevista per raons de protecció ambiental addicional, si l’any 2020 no s’han complert els objectius marcats per aquesta llei o per la normativa estatal o europea més restrictiva, el Govern de les Illes Balears podrà establir altres sistemes complementaris de gestió de residus d’envasos, com el de dipòsit, devolució i retorn -SDDR-. La posada en funcionament d’un SDDR quedarà supeditada a una prova pilot de durada mínima d’un any, en un entorn controlat, amb una audiència prèvia als consells insulars.

Recollida Selectiva

 1. Obligatorietat per als ens locals de recollir selectivament:
  1. la fracció orgànica (5% màx. d’impropis, 10% per nuclis grans i mitjans)
  2. la poda
  3. l’oli vegetal usat
  4. els residus tèxtils
  5. els residus perillosos
 2. Tot establiment públic o privat , empreses turístiques del sector HORECA i vaixells han de tenir establerta la separació en origen dels seus residus.
 3. El contenidor groc d’envasos lleugers s’ha d’utilitzar també per a la recollida de plàstics i metalls, i s’han de separar les diferents fraccions en les plantes de tractament previstes en la planificació insular.
 4. La fracció orgànica dels residus domèstics s’ha de recollir obligatòriament mitjançant bosses compostables.

Preparació per a la reutilització

 prep reutilitzacio

Totes les deixalleries hauran d’incloure d’incloure la recepció i l’emmagatzematge selectiu de productes usats i residus destinats a la seva reutilització o preparació per a la reutilització (PxR) i incloure les activitats necessàries per a la PxR.

Trasllat de residus

Prohibició de la importació de residus amb destinació a plantes de tractament públiques ubicades en el territori de les Illes Balears.

Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus

Entrada en vigor d’un cànon sobre l’abocament i la incineració de residus l’1 de juliol de 2021 en cas de no compliment dels objectius d’aquesta llei per al 2020.
La finalitat del cànon ha de ser fomentar la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, amb la fracció orgànica com a fracció preferent, així com desincentivar l’eliminació en abocador i la incineració.

Creació de la Comissió de Residus i l’Ens de Residus de les Illes Balears

Es crea la Comissió de Residus de les Illes Balears com a òrgan consultiu i participatiu entre les diferents administracions competents i l’Ens de Residus encarregat de la gestió del Fons de Prevenció i Gestió i l’Oficina de Prevenció de Residus (ambdós de nova creació).

-- 

L’aprovació de la llei de residus és una fita important però només és el punt de partida per a la transformació de la societat cap al residu zero. Des de Rezero continuarem treballant per visualitzar la necessitat i idoneïtat d’aquesta llei, denunciant les possibles interferències i sent proactius en exigir el desenvolupament de les mesures i actuacions contemplades a la normativa.

Entre les diverses actuacions que desenvoluparem els propers mesos volem destacar la vertebració del Pacte per la reutilització, un acord de col·laboració col·lectiu (productors, envasadors, distribuïdors, punts de venda, administracions i societat civil) i amb el que, només en els sector de les begudes, es podria evitar la generació de 30.000 tones de residus a l’any.

Desitgem que la Llei Balear serveixi de guia i inspiració per a l’aprovació de la nova llei de residus i recursos de Catalunya. En aquest sentit, l’entitat continuarà treballant a Catalunya amb el mateix esperit i vocació facilitadora i impulsora del residu zero per a poder celebrar, el més aviat possible, l’aprovació de la nova llei.