RezeroLab

Un espai d’informació, anàlisi i debat

RezeroLab és una línia de Rezero amb una mirada més enllà de la situació actual on generar coneixement i provar iniciatives cap a la societat Residu Zero.

És un espai on podreu trobar informes i estudis innovadors, proves pilot i normatives vigents i en debat en l’àmbit de la prevenció de residus.

Estudis
2020 /

Reutilització d’ampolles de vidre al sector vitivinícola del sud d’Europa

Estudis
2020 /

Burilles de cigarreta. Impactes i oportunitats des de la perspectiva ambiental, econòmica i normativa

Les burilles de cigarreta no són actualment una prioritat en l’agenda política de la prevenció i gestió de residus, tot i ser un dels residus més abundants en la brossa dispersa d’entorns naturals i urbans i causar greus impactes ambientals, degut a la seva composició material i l’acumulació de substàncies tòxiques i elevats costos de neteja i gestió per a l’administració.

Aquest estudi que es publicarà a mitjans de desembre mostra quina és la situació actual pel que fa a la generació i gestió dels residus de cigarreta a Catalunya, quins són els principals impactes ambientals i econòmics que poden ocasionar i s’analitzen les mesures es poden implantar per reduir els seus impactes i facilitar la seva recollida i tractament.

Veure Presentació Veure Presentació
Estudis
2020 /

Botigues lliures d’envasos en Europa

Aquest és un dels primers estudis que desenvolupat per Eunomia, Zero Waste Europe i Réseau Vracque i amb el suport de Rezero, avalua la situació actual i els possibles escenaris de creixement futur en el sector de les botigues lliures d’ envasos a Europa. L’estudi busca millorar la comprensió general de sector, i els autors esperen que ajudi a estimular un major interès en aquest model de negoci.
En general, s’ha identificat un gran creixement en el sector, amb un augment en el nombre de botigues, empleats i volum de vendes en els últims 5-10 anys. Les previsions a llarg termini, encara que especulatives, presenten una estimació mitjana de l’mercat europeu per a productes a granel de 1.200 milions d’euros per a l’any 2030, podent ser significativament més gran en el millor cas potencial.
Resoldre les preocupacions polítiques existents, realitzar més investigacions per augmentar la comprensió de mercat, i abordar les limitacions de dades proporcionarà un major suport a aquesta part
de l’economia circular que creix ràpidament.

Veure Resum Executiu
Estudis
2020 /

Els costos ambientals i econòmics dels productes d’un sol ús menstruals, bolquers i tovalloletes humides

L’informe descriu i analitza el consum i els impactes ambientals i econòmics (per a les administracions públiques i les persones consumidores) dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús a la UE-28. També es recullen i es posen en valor solucions reutilitzables existents.

Veure Document Veure Resum Executiu
Estudis
2020 /

Mascaretes reutilitzables: protegim la salut i el medi ambient

Informe d’anàlisi i recomanacions per facilitar a la ciudadania la informació sobre l’adquisició i l’ús de les mascaretes reutilitzables

Veure Informe complert
Estudis
2020 /

Existing measures & policy recommendations to minimise the impact of menstrual products, nappies & wet wipes

copa menstrual

Aquest informe és la continuïtat de l’informe anterior sobre els impactes ambientals i econòmics dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús. En ell s’hi analitza el marc legal d’aquests productes, les mesures existents per reduir el seu consum i els seus impactes arreu del món i es proposen un seguit d’actuacions que es poden implantar a nivell europeu, regional i local per minimitzar els seus impactes i fomentar les solucions reutilitzables.

Autoria: Rezero i Zero Waste Europe

Veure Document
Estudis
2019 /

The environmental & Economic Costs of singles-use menstrual products, baby nappies & wet wipes – Investigating the impact of these single-use items across Europe

L’informe descriu i analitza el consum i els impactes ambientals i econòmics (per a les administracions públiques i les persones consumidores) dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús a la UE-28. També es recullen i es posen en valor solucions reutilitzables existents.

Autoria: Rezero i Zero Waste Europe, ReLoop i Break Free From Plastic

Veure Document
Estudis
2019 /

Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició

Aquest informe fa una anàlisi i seguiment continuat de dades rellevants que ajuden a conèixer l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a les Illes Balears. L’informe inclou vint-i-vuit indicadors que permeten valorar la situació a les Illes Balears en aquells aspectes considerats estratègics per avançar cap a la societat residu zero.

Autoria: Rezero

Veure Presentació Veure Document
Estudis
2019 /

Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició

Després de la primera edició del 2015, aquest segon informe aporta noves dades per a la reflexió sobre l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a Catalunya i per a la formulació de propostes per transitar de forma ràpida i decidida cap a un model de producció i consum sostenible i circular.

Autoria: Rezero

Veure Resum Executiu Veure Informe complert
Estudis
2018 /

Recomanacions de prevenció de residus per al Pla Estratègic d’economia circular. 2018. Consorci de residus sòlids urbans del Maresme

Rezero ha participat en l’elaboració del Pla Estratègic d’Economia Circular, aportant una anàlisi del potencial de prevenció i reutilització dels fluxos de residus municipals selectius i els no selectius actuals i proposant un conjunt d’accions i mesures de prevenció, reutilització i preparació per a la reutilització que poden ser desenvolupades per part dels diferents agents socials i econòmics de la comarca.

Autoria: Rezero (apartat Prevenció), Institut Cerdà i Fundació Fòrum Ambiental

Estudis
2017 /

Prevenció de Residus de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

El Pla Executiu de Prevenció de Residus de Barcelona inclou la descripció detallada d’actuacions de prevenció de residus que tenen com a objectiu ser perdurables, visibles, viables tècnicament i econòmicament i que es dirigeixin a la població en general. Les línies d’actuació treballades són l’ambientalització festes i esdeveniments, la reutilització de gots i envasos de begudes a la ciutat, impuls de la reutilització i reparació de béns i productes i la revisió de les ordenances municipals per reforçar la prevenció de residus.

Autoria: Rezero

Estudis
2017 /

Rethinking economic incentives for separate collection

L’estudi identifica els fluxos de residus on l’aplicació d’incentius econòmics a través de polítiques públiques podria contribuir a assolir nivells de recollida més elevats, i així reduir els impactes ambientals i socials generats per l’actual model de gestió d’aquests residus. L’estudi aporta recomanacions amb l’objectiu de fomentar alternatives reutilitzables, reduir els costos de gestió de residus per a les administracions públiques i millorar el disseny dels productes.

Autoria: Rezero, Zero Waste Europe i ReLoop

Veure Document