RezeroLab

Un espai d’informació, anàlisi i debat

RezeroLab és una línia de Rezero amb una mirada més enllà de la situació actual on generar coneixement i provar iniciatives cap a la societat Residu Zero.

És un espai on podreu trobar informes i estudis innovadors, proves pilot i normatives vigents i en debat en l’àmbit de la prevenció de residus.

Estudis
2020 / covid19, mascareta reutilitzable

Mascaretes reutilitzables: protegim la salut i el medi ambient

Informe d’anàlisi i recomanacions per facilitar a la ciudadania la informació sobre l’adquisició i l’ús de les mascaretes reutilitzables

Veure Informe complert
Estudis
2020 / Salut/Higiene

Existing measures & policy recommendations to minimise the impact of menstrual products, nappies & wet wipes

copa menstrual

Aquest informe és la continuïtat de l’informe anterior sobre els impactes ambientals i econòmics dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús. En ell s’hi analitza el marc legal d’aquests productes, les mesures existents per reduir el seu consum i els seus impactes arreu del món i es proposen un seguit d’actuacions que es poden implantar a nivell europeu, regional i local per minimitzar els seus impactes i fomentar les solucions reutilitzables.

Autoria: Rezero i Zero Waste Europe

Veure Document
Estudis
2019 / Salut/Higiene

The environmental & Economic Costs of singles-use menstrual products, baby nappies & wet wipes – Investigating the impact of these single-use items across Europe

L’informe descriu i analitza el consum i els impactes ambientals i econòmics (per a les administracions públiques i les persones consumidores) dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús a la UE-28. També es recullen i es posen en valor solucions reutilitzables existents.

Autoria: Rezero i Zero Waste Europe, ReLoop i Break Free From Plastic

Veure Document
Estudis
2019 / Consum, Educació Ambiental, Malbaratament alimentari, Reutilització/Envasos, Salut/Higiene

Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició

Aquest informe fa una anàlisi i seguiment continuat de dades rellevants que ajuden a conèixer l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a les Illes Balears. L’informe inclou vint-i-vuit indicadors que permeten valorar la situació a les Illes Balears en aquells aspectes considerats estratègics per avançar cap a la societat residu zero.

Autoria: Rezero

Veure Presentació Veure Document
Estudis
2019 / Consum, Educació Ambiental, Malbaratament alimentari, Reutilització/Envasos, Salut/Higiene

Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició

Després de la primera edició del 2015, aquest segon informe aporta noves dades per a la reflexió sobre l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a Catalunya i per a la formulació de propostes per transitar de forma ràpida i decidida cap a un model de producció i consum sostenible i circular.

Autoria: Rezero

Veure Resum Executiu Veure Informe complert
Estudis
2018 / Consum, Educació Ambiental, Malbaratament alimentari, Reutilització/Envasos, Salut/Higiene

Recomanacions de prevenció de residus per al Pla Estratègic d’economia circular. 2018. Consorci de residus sòlids urbans del Maresme

Rezero ha participat en l’elaboració del Pla Estratègic d’Economia Circular, aportant una anàlisi del potencial de prevenció i reutilització dels fluxos de residus municipals selectius i els no selectius actuals i proposant un conjunt d’accions i mesures de prevenció, reutilització i preparació per a la reutilització que poden ser desenvolupades per part dels diferents agents socials i econòmics de la comarca.

Autoria: Rezero (apartat Prevenció), Institut Cerdà i Fundació Fòrum Ambiental

Estudis
2017 / Consum, Educació Ambiental, Malbaratament alimentari, Reutilització/Envasos, Salut/Higiene

Prevenció de Residus de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

El Pla Executiu de Prevenció de Residus de Barcelona inclou la descripció detallada d’actuacions de prevenció de residus que tenen com a objectiu ser perdurables, visibles, viables tècnicament i econòmicament i que es dirigeixin a la població en general. Les línies d’actuació treballades són l’ambientalització festes i esdeveniments, la reutilització de gots i envasos de begudes a la ciutat, impuls de la reutilització i reparació de béns i productes i la revisió de les ordenances municipals per reforçar la prevenció de residus.

Autoria: Rezero

Estudis
2017 / Reutilització/Envasos

Rethinking economic incentives for separate collection

L’estudi identifica els fluxos de residus on l’aplicació d’incentius econòmics a través de polítiques públiques podria contribuir a assolir nivells de recollida més elevats, i així reduir els impactes ambientals i socials generats per l’actual model de gestió d’aquests residus. L’estudi aporta recomanacions amb l’objectiu de fomentar alternatives reutilitzables, reduir els costos de gestió de residus per a les administracions públiques i millorar el disseny dels productes.

Autoria: Rezero, Zero Waste Europe i ReLoop

Veure Document
Estudis
2016 / Reutilització/Envasos

Life + Rewine. La Reutilització al sector vitivinícola

El projecte Life + Rewine promou la reutilització d’ampolles en el sector vitivinícola, per tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i estalviar costos. El projecte pretén aprofitar les oportunitats per a la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que permetin assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat, i avaluar una solució rendible per a les empreses i el medi ambient.

Autoria: Rezero, Parc de Recerca UAB, Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència de Residus de Catalunya, Inèdit, Infinity i Cooperativa Falset Marçà.

Estudis
2014 / Reutilització/Envasos

Oportunidades de creación de empleo en la mejora de gestión de RAEE

En aquest informe s’analitza d’una banda la situació actual de la gestió dels RAEE i les estratègies existents per la creació de llocs de treball millorant la gestió d’aquests residus i, d’altra banda, el potencial de creació de llocs de treball a partir d’una millora de la recuperació de les matèries primeres estratègiques.

Autoria: Rezero i Datambient

Veure Document
Estudis
2015 / Consum, Educació Ambiental, Malbaratament alimentari, Reutilització/Envasos, Salut/Higiene

Primer Informe Catalunya cap el Residu Zero

Aquest informe aporta dades per a la reflexió sobre l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a Catalunya i per a la formulació de propostes per transitar de forma ràpida i decidida cap a un model de producció i consum sostenible i circular.

Autoria: Rezero

Veure Informe complert
Estudis
2013 / Reutilització/Envasos

Informe de la implantació temporal d’un SDDR a Cadaqués

Aquest informe analitza el disseny, la implantación i els resultats obtinguts de la prova pilot del Sistema de Retorn d’envasos d’un sol ús al municipi de Cadaqués (Girona). La implantació temporal d’un SDDR a Cadaqués té com a objectiu demostrar la viabilitat d’un model de gestió dels envasos que ja funciona amb èxit en més de 40 països i regions del món

Autoria: Rezero i Retorna

Veure Document Veure Resum Executiu